Inspiratiesessie 23-1-2013

Inspiratiesessie 23-1-2013

#Meeuwen2020 is het project dat ons allen (ver)bindt. Op 23 januari jl. vond in De Huifkar in Putten een inspiratiesessie plaats onder leiding van Jaap Broersma, oud-voorzitter van KV Drachten, oud-voorzitter van KNKV-district Noord en oud-directeur van het KNKV.

Thema van deze avond was: Besturen van een sportvereniging anno 2013 (Besturen met een Visie) en de verbinding tussen het moderne besturen en het project #Meeuwen2020.

Een definitie van besturen is: Besturen is richting geven aan een vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze richting/koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de stip aan de horizon te komen.
Het bestuur is een college dat op basis van een formele bevoegdheid de aangelegenheden van een vereniging leidt en regelt.
De bestuurder is eindverantwoordelijke voor de aansturing van de vereniging.

Op basis van deze definitie geeft het bestuur aan wat zij willen bewerkstelligen, wat er van de leden wordt verwacht en welke inspanningen gepleegd moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken.

Vervolgens ging Jaap in op de rollen binnen de vereniging. Hij onderscheidt drie rollen: Bestuurder, Manager en Uitvoerder.
De vaardigheden van een Bestuurder zijn o.a. het denken op hoofdlijnen, overzicht behouden, lange termijn voor ogen houden, prioriteiten stellen en besluiten nemen.
De Manager stuurt aan, bespreekt, verzorgt de planning en confronteert de uitvoerders met planning en resultaat.
De Uitvoerder ten slotte heeft kennis van de inhoud, is een expert en bovenal een doener.
Door met voorbeelden de praktijk aan de theorie te koppelen wist Jaap de aanwezigen op een humoristische wijze te boeien.

Vervolgens kwam Jaap met enige voorbeelden van het besturen van een vereniging:
* Een bestuur dat onvoldoende bezet is, houdt de vereniging draaiende, blust brandjes en loopt veelal achter de feiten aan en heeft geen tijd om een visie te ontwikkelen.
* Een overbezet bestuur leidt veelal tot te veel vergaderingen, de bestuursleden vinden zichzelf ontzettend belangrijk, een gezamenlijke visie ontbreekt en verantwoordelijkheden worden naar de ander doorgeschoven.
* De gewenste situatie is een bestuur dat voldoende bezet is met heldere onderlinge afspraken, taakverdelingen, met visie en een goede aansturing van vrijwilligers.

Na de algemene inleiding op het besturen van een vereniging in de huidige tijd, ging Jaap verder in op het project #Meeuwen2020 en dan met name op de wijze waarop dit project met bestuur en commissies kan worden verbonden.
Zo werd de visie van het bestuur op het project #Meeuwen2020 door de individuele bestuurders toegelicht en werd met name stilgestaan bij de ‘foto’s 2016 en 2020’ die aangeven welke doelen moeten zijn gerealiseerd teneinde het project #Meeuwen2020 in zijn volle omvang te kunnen realiseren.
Dit gaf aanleiding tot de nodige vragen uit de zaal, die vervolgens op kundige wijze door zowel het bestuur als, in algemene zin, door Jaap Broersma werden beantwoord.

Nu zijn de commissies aan zet om activiteiten te ontwikkelen voor de jaren 2013 tot en met 2016 en 2017 tot en met 2020. Deze moeten aansluiten op wat er in de foto’s door het bestuur is vermeld (visie).
Daartoe worden de commissies door het betrokken bestuurslid voor een bespreking uitgenodigd. Zo nodig wordt in deze bespreking de visie van het bestuur nog eens tegen het licht gehouden.
Arno Brink ten slotte heeft de taak op zich genomen om alle acties van de commissies in één algemeen overzicht te verwerken om op deze wijze voor een ieder het project #Meeuwen2020 inzichtelijk te maken.

Voorzitter Harry Hoorn nam als laatste het woord om Jaap Broersma voor zijn inbreng te bedanken. Harry gaf daarbij aan dat deze avond een herhaling verdient, wat de aanwezigen beaamden.
Geprobeerd wordt om in de maand mei opnieuw bijeen te komen.
Agendapunten zullen dan zijn de voortgang van het project (actielijst) en een verdieping op het thema Besturen met een Visie.

Jan Hof
Projectleider #Meeuwen2020
21 februari 2013