Gedragsregels KV de Meeuwen

06-04-2022

We hebben nu formeel ook onze gedragsregels toegevoegd, zie hier de volgende subpagina: https://www.kvdemeeuwen.nl/vereniging/gedragsregels-kv-de-meeuwen/

Hieronder de complete tekst.

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is door het Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse SportFederatie (NOC/NSF) opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zie voor meer informatie ook de site https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat.

Bij KV de Meeuwen willen we ook graag een veilige en prettige omgeving creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers. In de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, en dit aan te pakken. Het bestuur van KV de Meeuwen heeft besloten om op dit initiatief van NOC/NSF in te haken.

Wat houdt dat preventief beleid in? Het NOC/NSF geeft aan:

 • het hebben van een Gedragscode & Omgangsregels
 • het hebben van additionele gedragsregels voor begeleiders

Gedragsregels KV de Meeuwen:

 • Korfballen doe je samen met je medespelers. Je vormt een team samen met hen en de begeleiding.
 • Je respecteert je medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 • Gedraag je, zoals je zou willen dat een ander zich gedraagt ten opzichte van jou.
 • Bij KV de Meeuwen moet iedereen zich veilig, vertrouwd en plezierig voelen.
 • Gedrag dat leidt tot intimidatie in welke vorm wordt niet geaccepteerd.
 • Wij behoren tot de rookvrije generatie. Rondom het clubgebouw en de velden wordt niet gerookt.
 • Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar. Er wordt pas na 14:00 uur alcohol geschonken.

Additionele gedragsregels begeleiders KV de Meeuwen:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Helaas voorkomen de gedragsregels geen grensoverschrijdend gedrag. Het laat wel zien dat we het als vereniging serieus nemen, werk van maken en eisen stellen aan vrijwilligers die met jeugd omgaan. Het gaat dan ook een structureel onderdeel worden van ons verenigingsbeleid. Daarnaast is het hebben van gedrags- en omgangsregels 1 ding, maar wat veel belangrijker is om af en toe een gesprek met vrijwilligers over hun eigen ervaringen te houden: wat gaat goed, wat minder en waar heeft iemand moeite mee. Dus dat gaan we ook doen.

We wijzen jullie ook op de aanwezigheid van onze vertrouwenscontactpersonen binnen KV de Meeuwen, https://www.kvdemeeuwen.nl/vereniging/sociale-veiligheid/. Neem contact op met hun als hier behoefte aan is.

Misstanden altijd anoniem gemeld kunnen worden via deze link: https://www.speakupfeedback.eu/web/korfbal/nl

Nieuws

03 jun 2024

ALV 10 juni gaat NIET door, wel een nieuw informatie-overleg (19:30)

22 mei 2024

1 juni – BBQ

15 mei 2024

Vooraankondiging bijzondere algemene ledenvergadering BELANGRIJK!

Sponsors

VanPijlen
Bos
20181029 Visgilde
20181029 Veluwe Optiek
20181029 Van Den Brink Aannemer
20181029 VDBS
VanDeKamp
VanDeBrug
20181029 Van Asselt Installatie
Unnamed (3)
Rabo
20181029 Smakelijck
20181029 Schipper Mechanisatie
20181029 Brons Schilder
20181029 Ruitenberg
RFS
Roordink
T Rex
Logo Wilmink
20181029 Pasman
Bor
20181029 Van De Mheen Grondwerken
20181029 Jecor Professioneel
Jansen
20181029 Installatie Mark Posthouwer
20181029 Horesca Lieferink
20181029 FIER Architecten
20181029 Ekris
20181029 De Lange Notaris
20181029 De Jong En Laan
20181029 Broekhuis
20181029 Boni
20181029 Bloembinderij Rooze
Fuite
VanDeMheen
AlexTimmerman